Utworzenie WPK


Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W KATOWICACH
z dnia 27 lutego 1951 r.
w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą
"Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach".

Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Nr 7 z dnia 1 kwietnia 1951 r. pod poz. 38.

W wykonaniu uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, powziętej w dniu 27 lutego 1951 r. na podstawie art. 1 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (DzURP Nr 49, poz.439) oraz za zgodą Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8. III. 1951 r. Nr 0/8/-zb./51 zarządza się co następuje:

§ 1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach", zwane dalej przedsiębiorstwem.

§ 2. 1) Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Katowicach.
2) Przedsiębiorstwo może tworzyć za zgodą Ministra Gospodarki Komunalnej oddziały terenowe.

§ 3. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest uruchamianie i prowadzenie lokalnej komunikacji osobowej tramwajowej, autobusowej i trolleybusowej na terenie województwa śląskiego. Dla wykonania powyższego zadania, przedsiębiorstwo może prowadzić potrzebne zakłady pomocnicze.

§ 4. Przedsiębiorstwo prowadzone jest w ramach narodowych planów gospodarczych, według zasad rozrachunku gospodarczego i rozlicza się z budżetem Państwa poprzez budżet terenowy.

§ 5. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej.

§ 6. Nadzór bezpośredni nad przedsiębiorstwem wykonuje Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.

§ 7. 1) Na czele przedsiębiorstwa stoi dyrektor, który kieruje samodzielnie działalnością przedsiębiorstwa i jest za nią odpowiedzialny.
2) Dyrektor zarządza przedsiębiorstwem przy pomocy trzech zastępców.

§ 8. 1) Do składania w imieniu przedsiębiorstwa oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2) Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego zastępcy i pełnomocnicy ustanowieni na podstawie art. 15 ust. 3 powołanego na wstępie dekretu. Zastępcy dyrektora i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania.
3) Czeki, weksle i inne dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami, jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, materiałów albo towarów podpisują łącznie: dyrektor lub osoba przez niego do tego upoważniona i główny (starszy) księgowy lub osoba przez niego do tego upoważniona.

§ 9. Na podstawie pełnomocnictwa, określonego w art. 15 ust. 1 dekretu powołanego na wstępie, dyrektor przedsiębiorstwa może w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie, samodzielnie składać oświadczenia, dotyczące spraw i obowiązków majątkowych przedsiębiorstwa.

§ 10. Osoby upoważnione do składania w imieniu przedsiębiorstwa oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych mogą ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Pełnomocnicy ci działają łącznie lub oddzielnie w granicach swego umocowania.

§ 11. Przedsiębiorstwu przydziela się do wykonania planowych zadań następujące środki:
a) Cały majątek ruchomy i nieruchomy dotychczasowego Związku Międzykomunalnego "Śląskie Linie Komunikacyjne" w Katowicach [... ciąg dalszy nieczytelny ...].
b) Majątek ruchomy i nieruchomy Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego: Kolej Żelazna normalno- i wąskotorowa Mysłowice - Katowice - b. granica Państwa (koło Bytomia i Rudy Śląskiej) z odgałęzieniami (b. Śląskie Kolejki, Spółka Akcyjna w Katowicach), przekazany na podstawie zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 września 1948 Nr 1.3-14 41 aktem przekazania z dnia 15 listopada 1948 r. w tymczasowy zarząd Związku Międzykomunalnego "Śląskie-Dąbrowskie Linie Komunikacyjne" do czasu definitywnego przekazania po myśli obowiązujących przepisów.
c) Majątek ruchomy i nieruchomy Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego: Kolej Żelazna normalnotorowa Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska, Zabrze - Bytom z odgałęzieniami w Gliwicach i Bytomia (b. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, S.A. Gliwice), przekazany na podstawie zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 30 września 1948 r. Nr L-3-13/41/48 aktem przekazania z dnia 15 listopada 1948 r. w tymczasowy zarząd Związku Międzykomunalnego "Śląsko-Dąbrowskie Linie Komunikacyjne" do czasu ostatecznego uregulowania tej sprawy po myśli obowiązujących przepisów.
d) Majątek ruchomy i nieruchomy Przedsiębiorstwa Kolei Bytom - Orzeł Biały, Bytom - Wieszowa, Karb - Dąbrowa, Martynów - Stolarzowice, Bytom (Sąd) - Bytom (Remiza) z odgałęzieniami, przekazany protokołem przekazania z dnia 15 listopada 1948 r. w zarząd Związku Międzykomunalnego "Śląsko-Dąbrowskie Linie Komunikacyjne" w Katowicach [... ciąg dalszy nieczytelny ...].
e) Majątek ruchomy i nieruchomy Przedsiębiorstwa Kolei Żelazna Zabrze - Mikulczyce, Zabrze - Kopalnia "Guido", wymieniony w protokole przekazania, sporządzonym w dniu 15 listopada 1948 r. pomiędzy przystawicielami Gminy miasta Zabrze i Związku Międzykomunalnego "Śląsko-Dąbrowskie Linie Komunikacyjne", przekazany w zarząd tegoż Związku, do czasu ostatecznego uregulowania tej sprawy po myśli obowiązujących przepisów.
f) Majątek ruchomy i nieruchomy Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim, S.A. w Sosnowcu, wymieniony w protokole z dnia 15 listopada 1949 r., oddany na zasadzie zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 22 września 1948 r. (Monitor Polski nr 75-A, poz. 656) Związkowi Międzykomunalnemu "Śląskie-Dąbrowskie Linie Komunikacyjne" w Katowicach w przymusowy Zarząd Państwowy.

§ 12. Organizację wewnętrzną i finansową oraz system finansowy przedsiębiorstwa ustalają odrębne przepisy.

§ 13. Przedsiębiorstwo podjęło działalność określoną w § 3 zarządzenia z dniem 1 stycznia 1951 r.

Za Prezydium W.R.N.: Wł. Maciejczyk, Człon. Prezydium.


Źródło: Zarządzenie WRN, 1951 r.